Aanvullende voorwaarden

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN 
Van Poelgeest WEBSHOP.

Naast de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org gelden er een aantal aanvullende voorwaarden voor de Van Poelgeest Webshop.

In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan:

1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Naast deze algemene voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/reparatie & onderhoud op de overeenkomst van toepassing.

1.2 De ondernemer biedt bepaalde diensten aan die door BMW Nederland worden uitgevoerd. Koper aanvaardt dat de uitvoering van deze diensten onder de verantwoordelijkheid van BMW Nederland valt.

1.3 BMW Nederland hanteert haar eigen algemene voorwaarden voor de uitvoering van haar diensten. Bij het afnemen van diensten die door BMW Nederland worden uitgevoerd, gaat de consument akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BMW Nederland op de uitvoering van haar diensten.

1.4 De consument kan de ondernemer niet aansprakelijk stellen voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die het gevolg is van handelingen, nalatigheid of tekortkomingen van BMW Nederland in het kader van de uitvoering van de door BMW Nederland uitgevoerde diensten.

2. HET AANBOD.

2.1 Het aanbod van gebruikte artikelen bevat volledige en nauwkeurige omschrijving van de staat van het artikel, inclusief eventuele gebreken, schade en slijtage. De ondernemer verstrekt hierbij voldoende informatie en beeldmateriaal om de koper in staat te stellen een goed geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop.

3. GARANTIE

3.1 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

De garantie geldt niet indien:

3.3 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.


3.4 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.


3.5 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.